اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مهین حاجی زاده

زبان و ادبیات عربی دانشیار

cv.azaruniv.ac.ir/hajizadeh/fa
hajizadeh_tmayahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر فضل‌الله میرقادری

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه شیراز

www.iaall.ir/quote/532.html
s_f_mirghaderiyahoo.com

دکتر سیدحسین سیدی

زبان و ادبیات عربی استاد

seyedi.profcms.um.ac.ir
hosein_seyyediyahoo.com

دکتر علی باقر طاهری نیا

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه تهران

www.noormags.com/view/fa/creator/174596
azarunivmajallehyahoo.com

دکتر عباس اقبالی

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه کاشان

aeghbaly.kashanu.ac.ir
aeghbalymail.kashanu.ac.ir

دکتر حسن دادخواه

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه شهید چمران

theo.scu.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=5682&Site=theo.scu.ac&Lang=fa-IR
shiahazaruniv.edu

دکتر محمود خورسندی

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه سمنان

profs.semnan.ac.ir/mkhoorsandi/index.php?pc
mahmoodkhorsandiprofs.semnan.ac.ir
0231-3354139

دکتر یحیی معروف

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

ymaroof.mihanblog.com/
y.marofyahoo.com

دکتر قاسم مختاری

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه اراک

arbcul.araku.ac.ir/pages/general/dr-mokhtari.html
g.mokhtarigmail.com

دکتر مهین حاجی زاده

زبان و ادبیات عربی دانشیار

cv.azaruniv.ac.ir/hajizadeh/fa
hajizadeh_tmayahoo.com

دکتر عبدالاحد غیبی

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

cv.azaruniv.ac.ir/gheibi/fa
a.gheibiyahoo.com

دکتر شهریار نیازی

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه تهران

rtis.ut.ac.ir/cv/shniazi/
shniaziut.ac.ir

دکتر علی ضیغمی

زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان

www.zeighami.semnan.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=86&pageid=6138
zeighami_1363yahoo.com

دکتر عبدالحسین فقهی

زبان و ادبیات عربی استادیار دانشگاه تهران

www.iaall.ir/quote/33.html
afeghhiut.ac.ir

دکتر امیر مقدم متقی

زبان و ادبیات عربی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

cv.azaruniv.ac.ir/mogaddam/fa
a.moghadamyahoo.com

دکتر حمید ولی‌زاده

زبان و ادبیات عربی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

cv.azaruniv.ac.ir/hamidvalizadeh/fa
drhvalizadehyahoo.com

کارشناس نشریه

آقای مهدی رمضانی

زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

mehdi.ramazani85gmail.com