راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله و شرایط پذیرش آن در فصلنامه

مقاله ارسالی باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف)شرایط علمی

@  مقاله حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان در زمینة تخصّصی نشریه باشد.

@  مقاله دارای اصالت و ایدۀ جدید باشد.

@  در مقاله باید روش تحقیق رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

 

ب) شرایط نگارش

@  مقاله از جهت نگارش، ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت گردد.

شایسته است مقالاتی که ارسال می‌گردد در قالب زیر آماده شود:

مقاله به ترتیب حاوی چکیده(مشتمل بر بیان مسأله، هدف، روش تحقیق و یافته های پژوهش بوده و حداکثر در 250 واژه تنظیم شده باشد)، کلید واژه‌ها (حداکثر 5 واژه)، مقدّمه (شامل بیان مسأله، اهداف، ماهیّت، چگونگی پژوهش و زمینه­های قبلی پژوهش)، بحث، نتیجه و فهرست منابع باشد و حجم مقاله حداکثر از 20 صفحۀ تایپ شده در قطع (19×12)، 24 سطری تجاوز نکند. ترجمۀ انگلیسی چکیدۀ مقاله و واژه‌های کلیدی آن در یک صفحۀ مجزا ضمیمه شود. مقاله با برنامه word xp با قلم B Badr تایپ گردد. قلم متن اصلی با فونت 14، چکیده 12، پی­نوشت12، ارجاع و منابع 13 قید شود.

@    بخش­های مختلف مقاله باید دارای شماره مجزا باشد، بدیهی است مقاله با بخش 1  - که به مقدمه اختصاص دارد - شروع می­گردد.

@    شایان ذکر است که نویسندگان می­توانند مقالات خود را به دو زبان فارسی و عربی تنظیم فرمایند.

ارجاعات باید بدین شکل تنظیم گردد:

ارجاع به منابع داخل متن، بلافاصله بعد از نقل قول یا اشاره‌ای بدان، در داخل دو کمان به این ترتیب ذکر شود: (نویسنده، سال نشر اثر: جلد/ شمارۀ صفحه)؛ مثال: (سیبویه، 1991: 4/ 155) و در صورتی که در یک سال از یک نویسنده دو یا چند اثر به چاپ رسیده و از همۀ آنها در تدوین مقاله استفاده شده باشد، با قرار دادن حروف الف، ب، ج، د و غیره در زبان فارسی و عربی و حروف A, B,C,… در زبان انگلیسی پس از سال نشر، آثار از هم متمایز شود.

@ فهرست منابع مورد استفاده، جداگانه و به ترتیب الفباییِ نام خانوادگیِ نویسنده، با اطلاعات کامل کتاب شناختی و با رعایت نشانه‌گذاری (به شکل زیر) تنظیم شود:

کتاب: نام خانوادگی ، نام نویسنده ، سال نشر اثر، نام کامل کتاب، (نام مصحّح یا مترجم در صورتی که اثر، ترجمه یا تصحیح باشد)، شمارة چاپ، محل نشر، ناشر.

 مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده، سال نشر اثر، نام کامل مقاله، نام مجله/ مجموعه، شمارة مجله یا مجموعه، شماره صفحات.

 اثر ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده، سال نشر اثر، نام کامل کتاب، نام مترجم، شمارة چاپ، محل نشر، ناشر.

وب­گاه­های اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده، تاریخ دسترسی، عنوان مقاله و یا اثر مورد استفاده، نشانی وب­گاه­ اینترنتی.

@  «دستور خطّ فارسی» مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مبنای نوشتار و معیار وصل و فصل واژه‌ها قرار گیرد.

@  تمامی یادداشت­ها، توضیحات تکمیلی و معادل لاتین واژه­های تخصّصی به صورت پی­نوشت قبل از فهرست منابع به ترتیب و با شمارۀ مسلسل بیان گردد.

@  نشریه در ویراستاری ادبی مندرجات مقالات آزاد است.

@   مسئولیّت صحت مندرجات مقاله‌های علمی با نویسنده یا نویسندگان آن است.

ج) شرایط پذیرش اوّلیه

@ نام کامل نویسنده (نویسندگان) به دو زبان فارسی و انگلیسی، مرتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی، نشانی کامل، شماره تلفن، دورنگار و نشانی پست الکترونیکی در صفحۀ جداگانه قید شود.

@ مقاله قبلاً در جایی چاپ و همزمان به نشریۀ دیگری ارسال نشده باشد (چنانچه مقالۀ چاپ شده در این نشریه در جای دیگری نیز به چاپ رسد، هیئت تحریریه از پذیرش و چاپ مقالۀ دیگری از همان نویسنده معذور خواهد بود).

@ بررسی مقالات؛ ساختار کلّی مقالات رسیده، نخست توسّط هیئت تحریریّه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که مناسب تشخیص داده شد، حداقل به دو نفر از داوران صاحب نظر ارسال خواهد شد. برای حفظ بی­طرفی، نام نویسندگان از مقالات حذف می‌شود.