دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 250-1 
1. (الوَلاء و البَراء بین الرّضی و دعبل الخزاعی)

صفحه 25-15

حسن دادخواه تهرانی؛ سمیر پویان‌پور