بررسی و تحلیل برخی عقاید شیعه در همزیه ابن هانی اندلسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران.

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران.

چکیده

محمد بن هانی، شاعر شیعه مذهب اندلس، زبان شعر را ابزاری برای بیان عقاید دینی خود به کار برده و در بخش مدحی قصائد، فاطمیان را ادامه دهنده راه ائمه(ع) می­داند و در ضمن بیان حقانیت آنها و بطلان دعاوی عباسیان و امویان، حقانیت اهل بیت(ع) و مظلومیت آنها را بیان می­کند؛ نکته اصلی و مهم در این اشعار این است که ابن هانی عقایدی چون امامت، شفاعت، قاطعیت، گذشت و بخشش را - که از عقاید اصلی تشیع می­باشد- در بخش مدحی قصیده به کار برده است؛ البته با ظرافتی خاص که اهل ذوق و آشنایان با مفاهیم قرآن قادر به درک آن هستند. وی بنابه مقتضای شرایط جامعه خود- که با اهل تشیع به شدت برخورد می‌کردند- نمی­توانست با صراحت به بیان این مفاهیم بپردازد.
پژوهش حاضر، جستاری برای تبیین اصول عقیدتی تشیع است که ابن هانی به عنوان پیرو و حامی این مذهب در اشعار خود به بیان و دفاع از آنها پرداخته است.

کلیدواژه‌ها